Kontaktujte nás: +420 603 187 714
+420 603 898 417 | zdenka@hodakova.cz
0 Kč


Obchodní a reklamační podmínky, Půjčovní řád

 

Dodavatel, Pronajímatel:

Zdeňka Hoďáková

Tichá 502, 742 74 Tichá

IČ: 60301619

Provozovna: Tichá 502, 742 74 Tichá

Číslo účtu: 290 149 6700 / 2010

Telefon: 603 187 714, 603 898 417

Email: zdenka@hodakova.cz

Web: www.hodakova.cz

 

1. Úvod

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků osobní nebo internetovou objednávkou, vymezují a upřesňují práva a povinnosti Dodavatele a Odběratele. 

2. Práva a povinnosti Dodavatele

Dodavatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku dle dohody s Odběratelem. Objednávka se považuje za potvrzenou až v případě kontaktování Dodavatelem a zkontrolování správnosti údajů, buď e-mailem  nebo telefonicky. Za potvrzení nelze považovat automaticky vygenerovaný e-mail.

Dodavatel je povinen odeslat potvrzovací email, či SMS Odběrateli o došlé platbě a to neprodleně po zjištění připsané částky na účet Dodavatele.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a dle platných zákonů o ochraně osobních údajů se Dodavatel zavazuje nesdělovat tyto informace třetí straně.

Dodavatel má  právo odmítnout objednávku v následujících případech:

  • pozdní objednání
  • kapacitní důvody
  • není možné kontaktovat Odběratele

3. Práva a povinnosti Odběratele

Odběratel je povinen uvést správnou emailovou adresu nebo telefonické spojení.

Odběratel je povinen před vyzvednutím zboží uhradit 50% z celkové ceny, a to buď hotově, nebo předem převodem na účet číslo 670100 - 2208870223 / 6210

Odběratel je povinen odebrat objednané zboží a doplatit zbylou cenu.

Předběžná cena výrobku je sdělena při objednávce.

4. Objednací podmínky

Termíny pro vyhotovení objednávek jsou definovány v závislosti na typu výrobku, požadovaném množství a aktuální vytíženosti výroby.

Veškeré již potvrzené objednávky podané prostřednictvím internetu, či telefonicky, jsou závazné. Podáním objednávky Odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Objednané zboží si Odběratel přebírá osobně v provozovně Dodavatele, nebo je dle předchozí domluvy výrobek dovezen na jeho zvolenou adresu. Cena dopravného je 10 Kč/1km.  Vlastnické právo ke zboží přechází na Odběratele, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

5.  Vyřizování reklamací

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s níže uvedeným reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u dodavatele dle podmínek reklamačního řádu  po telefonické dohodě nebo přímo na adrese Dodavatele a to maximálně do 24 hodin od dodání zboží a pouze při striktním dodržení skladovacích podmínek kupujícího!

6. Všeobecná ustanovení reklamačního řádu

Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby objednané telefonicky nebo na www.hodakova.cz a reklamované v souladu s tímto reklamačním řádem.

Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci.

Skutečnost, že byl Odběratel úplně a detailně seznámen s reklamačním řádem, záručními a obchodními podmínkami a svůj souhlas s jejich obsahem stvrzuje Odběratel jednou z níže uvedených činností:

  • potvrzením dodacího listu nebo daňového dokladu
  • závaznou objednávkou zboží na www.hodakova.cz
  • fyzickým převzetím zboží

7. Způsoby vyřizování oprávněných reklamací

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, jsou uplatněné reklamace řešeny následujícími způsoby:

a) Dodavatel má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit či výrobek okamžitě vyměnit. Okamžitá výměna výrobků je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě.

b) Dodavatel může vždy místo odstranění vady vyměnit vadný výrobek za výrobek bez vady (volba způsobů vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí Dodavatele a Odběratel se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V takovém případe je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy).

c) Dodavatel může vždy místo odstranění vady, či výměny věci vrátit Odběrateli kupní cenu (volba způsobu vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V  takovém případě je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy). 

d) Nelze uplatnit reklamaci a právo na výměnu výrobku, ze kterého byla již jakákoliv část spotřebována, či jinak jakkoliv znehodnocena.

e) Reklamace se vyřizují výhradně v místě pro uplatňování reklamací, a to na adrese Dodavatele. Reklamace se zásadně nevyřizují u zákazníka, doprava zboží k reklamaci je záležitostí reklamujícího.

f) Reklamaci jakkoliv poškozeného nebo nekompletního zboží - včetně reklamace jakýchkoliv parametrů zjistitelných vnější prohlídkou zboží ( celkový vzhled produktu), musí zákazník uplatnit nejpozději při přebírání hotového výrobku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

g) Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametrů zboží musí Odběratel uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku, až do uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonu a předpisu, upravujících oblast výroby a skladování potravin.

h) O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení Dodavatel.

ch) Dodavatel nepřebírá zodpovědnost za případné nedostatečnosti způsobené nevhodným složením výrobku vyrobeného či upraveného podle požadavku zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy zákazníkem požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno, či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje zákazník fyzickým převzetím objednaných výrobků. 

8. Skladovací podmínky

Veškeré objednávky cukrářských výrobků dodávané Dodavatelem, jsou skladovány při teplotě od +4 do  max.8°C. Po předání objednaného zboží Odběrateli, musí být tyto skladovací podmínky jednoznačně zachovány. V případě, že nedojde k uskladnění dodávaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se Dodavatel zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodávaném zboží a zároveň není možno ani akceptovat případnou reklamaci.

Trvanlivost výrobků
Výrobky plněné máslovými krémy – 3 dny
Výrobky plněné marmeládou, čajové pečivo – 20 dnů
Cukroví – 7 dnů

Při zjištění závadnosti v objednávce týkající se chutí či složení výrobku po převzetí cukrářského výrobku, Dodavatele neprodleně kontaktujte od 8:00 do 17:00 na telefonu 603 187 714 nebo 603 898 417.  Závadu je nutné hlásit ihned po zjištění, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

9. Poučení o skladovacích podmínkách

Veškeré výrobky musí být skladovány při teplotě od +4 do +8°c, odděleně od surovin jiného původu z důvodů hrozby kontaminování jinými aromaty a mikroorganismy. Při nedodržení těchto skladovacích podmínek zaniká právo Odběratele na pozdější reklamace!

10. Stornovací podmínky

Stornování objednávky je možné učinit nejpozději 4 dny před datem, kdy měl být výrobek předán Odběrateli. V kratším termínu musí kupující uhradit celou kupní cenu za objednané zboží.

11. Záruka na zboží

a) Odběratel má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u Dodavatele.

b) Odběratel je povinen zajistit prohlídku zboží již při jeho převzetí a zjistit tak případné závady prohlídkou odhalitelné a zkontrolovat kompletnost dodávaného zboží. Zjištěné závady je nutno reklamovat při předávání zboží. Závady nezjistitelné prohlídkou zboží uplatní zákazník podle dalších podmínek reklamačního řádu Dodavatele

c) U potravinářského zboží typu dorty, zákusky, dezerty a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů :

  • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem reklamace záruční doba
  • svévolnou úpravou výrobků
  • mechanickým nebo jiným poškozením výrobků

d) Poškozením výrobků při přepravě k reklamaci, například pokud zboží nebylo přepravováno vychlazené na náležitou teplotu. 

e) Používáním výrobků v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí, nebo prostředí restaurací vybavených potřebnou chladicí technikou. 

f) Výrobky byly poškozeny použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních nebo záručních podmínkách nebo dále v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží. 

g) Výrobky byly poškozeny živly.

12. Délka poskytované záruky

Dodavatel, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na zboží záruku stanovenou zákonem, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná.

Záruka na výrobky okamžité spotřeby je poskytována jen a pouze v rozsahu požadovaném zákonem, aktuálně záruky upravujícím.

Výrobkem okamžité spotřeby jsou míněny veškeré výrobky nebo zboží, které vyrábí Dodavatel a jsou potravinářského charakteru. Zejména se jedná zákusky, minidezerty a další výrobky, tvoří-li součást objednávky.

13. Závěrečná ustanovení

a) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou firma, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

b) Odběratel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a jeho inzerce. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Odběratel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Odběratele odstranit z databáze. Osobní údaje Odběratelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

c) Odběratel souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách a změnách obchodních podmínek prodávajícího.

d) Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

----------------------------------------------------------------------------

Půjčovna nádobí se řídí následujícím Půjčovním řádem

Půjčovní řád

1. Doba zapůjčení je 48 hodin. Při překročení lhůty navrácení zboží je pronajímatel oprávněn účtovat každý započatý den jako další zápůjčku na 48 hodin.

2. Základní ceny půjčovného jsou stanoveny v ceníku.

3. Nádobí se vrací umyté. Při vrácení znečištěného nádobí bude účtováno navíc 50% z ceny zápůjčky.

4. Při zapůjčení je požadována vratná kauce 20 Kč za 1ks nádobí, polévková mísa nerezová 100 Kč za 1 ks a doklad totožnosti.

5. Rozbité, ztracené nebo jinak poškozené nádobí bude při vrácení účtováno v ceníkových cenách nového zboží, které jsou uvedeny u jednotlivých položek zápůjčky.

6. Za bezpečnost práce se zapůjčeným vybavením nebo zařízením zodpovídá výhradně nájemce. Pronajímatel nezodpovídá za žádné škody či újmy způsobené používáním zapůjčeného zařízení.

7. Veškeré zapůjčené zboží zůstává i po dobu zápůjčky majetkem pronajímatele.

8. Podpisem smlouvy o zápůjčce stvrzuje nájemce podmínky tohoto půjčovního řádu.

 

V Tiché 11.11. 2016

 

Zdeňka Hoďáková

 

Pečení cukroví - Tichá 502, 742 74 Tichá u Frenštátu p. R.